Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen. Ook staan in dit artikel een aantal definities genoemd.


2. De uitvoering van de overeenkomst

Wanneer Marvelous Design voor u een opdracht mag uitvoeren dan kunt u ervan uitgaan dat dit professioneel en zorgvuldig wordt uitgevoerd Ook gelden de afspraken die zijn beschreven in dit artikel over o.a. wijzigingen in de opdracht.


3. Aanbiedingen, overeenkomsten en levering

De aanbieding of prijsopgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt. Offertes zijn twee maanden geldig. Marvelous Design vermeldt een indicatieve levertijd, bij gebreke waarvan een levertijd van zestig (60) dagen geldt. De levering zal plaatsvinden op het adres dat u heeft opgegeven.


4. Eigendomsvoorbehoud, webshop producten

Wanneer u een product uit de webshop bestelt dan blijven deze producten in eigendom van Marvelous Design totdat u heeft betaald.


5. Ontbinding en retournering

In geval van koop op afstand (bijvoorbeeld als u een product of dienst via de webshop, per mail of telefoon koopt) heeft u het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product of in geval van een dienst na veertien (14) dagen nadat de overeenkomst is gesloten, de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen. Dit kan u doen door het modelformulier voor herroeping op de website van Marvelous Design in te vullen en toe te zenden. De kosten van de aankoop krijgt u terug. De kosten voor retour komen voor uw eigen rekening. In geval van de aanschaf van een product dient u 14 dagen nadat u de herroeping aan Marvelous Design heeft medegedeeld het product terug te zenden. Dit geldt niet voor op maat gemaakte producten a.d.h.v uw specificaties.


6. Vergoeding, kooprijs en betaling

Marvelous Design heeft recht op een vergoeding en/of uitbetaling van de kooprijs wanneer u een dienst en/of product afneemt. De prijzen zijn inclusief BTW. Marvelous Design is te allen tijde gerechtigd om maximaal de helft vooruitbetaling te verlangen, tenzij in onderling overleg anders wordt afgesproken. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.


7. Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
Marvelous Design is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.


8. Garanties en reclameren
Marvelous Design garandeert dat haar producten voor normaal gebruik geschikt zijn. Als is aangetoond dat dit niet het geval is en tijdig is gereclameerd dan heeft Marvelous Design de keuze om het product te herstellen, te vervangen of de factuurprijs en verzendkosten terug te betalen. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Verder garandeert Marvelous Design dat de illustraties door haar of door haar ingeschakelde derden zijn ontworpen en dat zij maker is in de zin van het auteursrecht.


9. Rechten en gebruik, intellectueel eigendom
In dit artikel wordt het eigendom en de rechten van Marvelous Design beschreven, daarnaast kunnen wij aanvullende afspraken maken over het overdragen van deze rechten. Alle intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Marvelous Design, dit geldt ook voor concept versies. In de offerte spreken wij af voor welk doel u het resultaat van de opdracht mag gebruiken. U mag het resultaat dan niet voor andere doelen gebruiken tenzij wij dit samen schriftelijk overeenkomen.


10. Aansprakelijkheid voor schade
Marvelous Design is aansprakelijk wanneer tekortkomingen aan haar zijn toe te rekenen. Marvelous Design is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.


11. Privacy
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft Marvelous Design een privacy verklaring opgesteld welke voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


E-mail verzonden